Investigació i recerca

Línia d’investigació 1. La sensorialitat com a via de benestar

 • Kinestèsia i salut (moviment)
 • Tacte i salut (massatge)
 • Olfacte i salut (olis essencials)
 • Oïda i salut (audicions)
 • Bany multisensorial i salut (passejos natura).
 • Bany multisensorial imaginat i salut (relats, metàfores i trànsits hipnòtics)

Línia d’investigació 2. L’art com a espectador o artista creador com a via de benestar

 • Descriure’s amb la prosa i la poesia
 • Plasmar-se amb el dibuix, la pintura i la fotografia
 • Moldejar-se amb l’escultura
 • Escoltar-se amb la música
 • Representar-se amb el teatre i joc simbòlic o de ninots

Línia d’investigació 3. El contacte amb la natura com a via de benestar

 • Passejos al medi natural. Natura com a medicina.
 • Passejos al medi natural. Medicina com a mentora i font d’inspiració creativa.
 • Tallers de manualitats amb material natural

Línia d’investigació 4. Orígens. Perspectiva evolutiva com a via de benestar

 • Hàbits de vida en perspectiva evolutiva
 • Relacions humanes en perspectiva evolutiva

Línia d’investigació 5. Orígens. Abordatge de la biografia personal i familiar com a via de benestar

 • Identitat familiar.
 • Arbre familiar, posicions i relacions amb els grups de pertinença

Línia d’investigació 6. Creativitat i tirar el procés de vida endavant

 • Heros. Personalitat, orientacions al desig i objectius.
 • Daimon. Acceptació del principi de realitat.
 • Creatio. Accions de solució realista.

Recursos de promoció de salut creativa

Horari: cada dimecres de 10h a 11h ens dediquem a la recerca i investigació.

Si vols participar en algun treball d’investigació com a voluntari/a o investigador/a pots contactar amb nosaltres a recerca@cfemporda.com

Plantilles d’investigació per l’assistència biopsicosocial de la persona consultant

Valoració

 • Document de valoració clínica
 • Exploració analítica del símptoma
 • Exploració global
 • Valoració de la Disease
 • Exploració visió i impressió general
 • Anamnesis alimentació
 • Anamnesis excrecions
 • Anamnesis medicaments
 • Exploració cardiorrespiratòria
 • Exploració patró respiratori
 • Exploració postural
 • Exploració faixa abdominal
 • Exploració visceral
 • Valoració de posicionament i de mobilitat d’extremitats inferiors
 • Test de posicionament i mobilitat d’extremitats superiors
 • Exploració del posicionament i mobilitat de la columna
 • Exploració de tensions miofascials
 • Exploració de la mobilitat en bipedestació
 • Valoració del Illness
 • Taula de sensacions doloroses
 • Experiència subjectiva associada al símptoma
 • Exploració arbre familiar
 • Exploració cronograma clínic
 • Valoració del Sickness
 • Valoració ocupacions i activitats afectades
 • Valoració funcions afectades
 • Raonament clínic
 • Diagnòstic
 • Sol·licitud de proves complementàries

Tractament

 • Document d’objectius de tractament
 • Document d’estratègies d’assistència
 • Document de pla de tractament
 • Document de proposta de tractament

Consentiment informat i protecció de dades

Rebuig de tractament

Informe clínic